شماره سوم (مهاجرت)

۲۵۰۰۰ تومان

شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی حق ملت به موضوع «مهاجرت» و ترک وطن اختصاص دارد که امروزه در جامعه ما بسیاری از ناظران و کارشناسان را متوجه خود ساخته است.

در این شماره از قلم و زبان: احمد زیدآبادی، محمد رسول اف، فریدون مجلسی، حسن مکارمی، سیامک زند رضوی، بهمن دارالشفایی و … خواهید خواند.

همچنین در این شماره گزارش های متنوعی از شیوه های غیرمعمول مهاجرت و پناهندگی، روایت های تاریخ، روایت های شخصی از رفتن، ماندن، بازگشتن به وطن، کارگران مهاجر، مهاجرت سرمایه، وضعیت زنان در مهاجرت و .. می خوانید.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی حق ملت به موضوع «مهاجرت» و ترک وطن اختصاص دارد که امروزه در جامعه ما بسیاری از ناظران و کارشناسان را متوجه خود ساخته است.