حراج!

شماره دوم (حریم خصوصی)

۲۵۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان

شماره دوم ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت به موضوع حق حریم خصوصی پرداخته است.

توضیحات

شماره دوم ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت به موضوع حق حریم خصوصی پردخته است.