حراج!

شماره اول

۲۵۰۰۰ تومان ۱۷۵۰۰ تومان

شماره اول ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت در اسفند ۱۳۹۷ با ۱۹ یادداشت، مقاله، گزارش و گفتگو منتشر شده است.

توضیحات

شماره اول: قانون سیال اساسی