حراج!

حق ملت شماره اول

25000 تومان 17500 تومان

شماره اول ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت در اسفند ۱۳۹۷ با ۱۹ یادداشت، مقاله، گزارش و گفتگو منتشر شد. حسن اسدی زیدآبادی سردبیر ماهنامه در یادداشتی با عنوان «چه باید دانست» سویه های نظری این نشریه را در شماره اول بیان کرده است.