تسلیت حق ملت در پی ضایعه سقوط هواپیما

حق ملت همچون همه شما ایرانیان داغدار است.

تا اینجای دی ماه را منتظر ماندیم تا سیل مصیبت فروکش کند و شماره پنجم را منتشر کنیم؛ اما به چاپخانه گفتیم حالا دست نگاه‌ دارد، شاید طی شود تلخی این ایام با پایان دی.
که چنان نماند و چنین نخواهد ماند …

Comments (0)
Add Comment