دموکراسی یا فقر؟

دموکراسی یا فقر عنوان مقاله‌ای است از دکتر علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید در شماره نهم مجله حق ملت. در این مقاله کوشش شده به این پرسش که آیا با وجود فقر می‏ توان به دموکراسی دست یافت پاسخ داده شود و نقش دموکراسی در فقرزدایی بررسی شود.

در ادامه بخش هایی از این مقاله را می خوانید:

فقر و دموکراسی رابطه و تأثیری دوسویه و متقابل دارند. از یک‏سو، با وجود فقر تحقق دموکراسی با دشواری روبه‏ رو می‏ شود و از سوی دیگر، دموکراسی نیز می‏ تواند در کاهش فقر تأثیر بگذارد. این رابطه و تأثیر، که در ادامه ابعاد آن با تفصیلی بیشتر بررسی می‏ شود، به اندازه‏ای است که این دو به طور ویژه فقرزدایی را به‏ عنوان شرط لازم یکدیگر قرار می‏ دهند.

فقر با تأثیر در موقعیت شهروندی و توانایی بر مشارکت سیاسی به طور مستقیم در دموکراسی اثر می‏گذارد. در جامعه فقیر از یک‏سو، گروه اندک ثروتمندان در سایه ثروت خویش از نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار می‏شوند و از سوی دیگر، نابرابری فاحش اقتصادی نابرابری سیاسی و مدنی را در پی دارد.

اقتدارگرایان چپ که، با پوشش دفاع از طبقه فقیر، رژیم ‏های کمونیستی و سوسیالیستی را بنیان گذاردند …. نه تنها در راستای کاهش فقر گام برنداشتند، بلکه کارنامه‏ ای منفی از خود برجای گذاشتند. تجربه گرسنگی گسترده، اردوگاه‏های کار اجباری، وابستگی استخدام و اشتغال به تعهد سیاسی و ایدئولوژیک شکست این رژیم‏ ها در مبارزه با فقر را به‏ روشنی نمایان می‏ کند.

ویژگی‏ هایی همچون شفافیت، پاسخ‏گویی و توزیع قدرت سیاسی در نظام‏ های دموکراتیک نه تنها از فساد و نابرابری جلوگیری می ‏کند، بلکه آن‏ها را به حمایت از حقوق توده مردم به‏ ویژه حقوق اقتصادی آنان پایبند می ‏کند. در نظام‏ های دموکراتیک سیاست‏ های مربوط به فقرزدایی نه تنها به توجیه آشکار و عمومی نیاز دارد، بلکه در معرض انتقاد قرار می‏ گیرد.

متن کامل این مقاله را در شماره نهم حق ملت بخوانید. برای تهیه مجله حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست، نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید.

حق ملتدموکراسیشماره نهمعلی میرموسویفقر
Comments (0)
Add Comment